КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - СЕПАРАТОРИ

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ (СЕПАРАТОРИ НА ЛЕКИ ТЕЧНОСТИ И КАЛ)

При изпускане на масла с растителен произход и петролни продукти чрез водата в околната среда, същите се отлагат под формата на тънък слой на повърхността поради по-ниската си плътност и тегло. Тогава след реакция с вода се получава емулсия богата на токсични елементи при отлагането  на които в природата възникват сериозни екологични проблеми.

Когато тези токсични елементи проникнат в почвата, става много опасно за флората и фауната. Процесът на разлагане и самопочистване на замърсени води и почва продължава много години.

За това тези масла следва да бъдат отстранени от водите и рециклирани или унищожени от оторизираните за това компании.

Отстраняването на нежеланата кал и твърдите неразтворими частици и тези масла и леки петролни продукти се извършва с помоща на сепаратори на леки течности и кал - каломаслоуловители.

 

Приложение на каломаслоуловителите (сепараторите):

Нашите сепаратори (каломаслоуловители) са използват навсякъде, където е възможен разлив на петролни продукти и други масла с растителен произход в канализацията или в природата. В групата на минералните масла причисляваме дизеловото гориво, био дизел, петрол, бензин, моторно масло, хидравлично, машинно и трансформаторно масло, масло за отопление и масло за скоростни кутии, синтетични масла и др.
Маслата най-често замърсяват природата посредством изтичане от моторни превозни средства по време на движение или на паркинзи, в сервизи и предприятия, бензиностанции и т.н.


Каломаслоуловителите се използват за сепариране на повърхностни площадкови води от наличието на леки течности преди да бъдат изхвърлени от сгради, сервизи предприятия и др. в канализацията или в природата, съгласно стандарта SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 и наредби, отнасящи се за емисиите на вредните вещества.

Предлаганите от нас сепаратори (каломаслоуловители) биват два класа, 1-ви клас със степен на пречистване до 5 мг/л и 2-ри клас със степен на пречистване до 100 мг/л.

Каломаслоуловители клас I - в резервоарКаломаслоуловители клас I - в шахта

Каломаслоуловители I-ви клас имат вграден коалисцентен филтър, чрез който сепарирането на масла и петролни продукти се извършва с по-голяма ефективност и се използват там, където се налага отпадъчните води да бъдат изхвърляни директно в природата.
 

Каломаслоуловители клас II - в резервоарКаломаслоуловители клас II - в шахта

Каломаслоуловители II-ри клас работят без допълнителен филтър, на принципа на гравитационното сепариране на леките течности и се използват само за отпадъчни води, които ще се изхвърлят в действаща канализация.

Капацитета на сепараторите (каломаслоуловителите) се определя от дебита на входящите води за 1 секунда.

 
Преди инсталиране на сепаратори на леки течности (каломаслоуловители) трябва да сме сигурни, че температурата на отпадната вода няма да надвишава 35 градуса.

 

РАЗМЕР НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС СЕПАРАТОРИ НА ЛЕКИ ТЕЧНОСТИ (КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ)

Креация ЕООД предлага на своите клиенти най-разнообразната гама от видове и размери на сепаратори на леки течности (каломаслоуловители) в България, а именно:

- сепаратори на леки течности (каломаслоуловители) клас 1 с капацитет от 1,5 до 1000 литра в секунда.

- сепаратори на леки течности (каломаслоуловители) клас 2 с капацитет от 1,5 до 1000 литра в секунда.

- сепаратори на леки течности (каломаслоуловители) клас 1 със система за отвеждане на прекомерното количество води с капацитет от 1,5 до 1000 литра в секунда.   

 

 Принцип на работа на нашите сепаратори (каломаслоуловители)

 Принципна схема на работа на кало-маслоуловителите

Каломаслоуловителите (Сепараторите) са съставени от 2 резервоара (камери).

Дъждовната вода, смесена с кал и петролни продукти, посредством канализационната система попада в първия резервоар на сепаратора (каловаслоуловителя), а именно калоуловителя.

Нашите каломаслоуловители сепарират калта и тежките частици чрез процеса на седиментация в първата камера на каломаслоуловителя и отделят маслата и петролните продукти чрез принципа на изплуване на по-леките частици (течности) във втората камера на каломаслоуловителя.

За по-прецизно отделяне на маслата и петролните продукти при каломаслоуловители с клас на пречистване I се използва и допълнителен микро филтър (коалисцентен филтър). Тези каломаслоуловители са предназначени за пречистване на води, които ще бъдат изхвърлени в природата.

Така след отделянето на всички изброено по-горе замърсители се излива единствено чистата вода на изхода на каломаслоуловителя.

 

Каломаслоуловители клас I със система за Байпас

Каломаслоуловител с Байпас

 За пречистване на води от места и обекти, където е възможен умерен разлив на масла и петролни продукти (пътища и магистрали, паркинзи и гаражи), нормативната уредба позволява да бъдат инсталирани каломаслоуловители със система за Байпас на водите. При тези каломаслоуловители 80 или 90 % от превишаващите разчетения обем входящи води да преминават направо през байпаса към изхода на маслоуловителя. При тях идеята и, че разлятите масла и петролни продукти биха се уловили още в началото на валежа, а когато количеството на валежите стане твърде голямо, дебита на водата (нивото) във входната тръба се повишава и достига нивото на тръбата за байпас, по която се излива направо към изхода на каломаслоуловителя, но тази вода вече е чиста.

Тези каломаслоуловители са по-евтини, но също така поемат много голямо количество входящи води.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЕПАРИРАНЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ СЕПАРАТОРИ (КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ) ИЛИ НА КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИТЕ С БАЙПАС МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК!!!

 

Инструкция за експлоатация на сепаратор (каломаслоуловител)

 

След инсталацията на каломаслоуловителя и двата му резервоара трябва да се напълнят с вода до протичане от изходящата му тръба. Така каломаслоуловителя е готов за работа.

Предвидения обем за събиране на кал в каломаслоуловителя е около 1/3 от обема на неговия първи резервоар, а обема за събиране на масла и петролни продукти е около 1/3 от обема на вторият резервоар на каломаслоуловителя.

 

Поддръжка и почистване на сепаратора (каломаслоуловителя)

 

При натрупване на 30 см. маслени и петролни продукти на повърхността на маслоуловителя, те трябва да бъдат отстранявани.

Редовното почистване и поддържка на сепаратора (каломаслоуловителя) ще осигури неговата надеждна работа и ще предотврати възможното попадане на петролни продукти на изхода на каломаслоуловителя. Честотата на почистване на каломаслоуловителите - сепаратори зависи от количеството на тези отпадъци в замърсените води.

Количеството на събраната кал може да бъде установено ръчно чрез потапяне на измервателна пръчка до дъното на първия резервоар на каломаслоуловителя.

С помоща на същата измервателна пръчка може да бъде определено и количеството на събраните петролни продукти и масла във втория резервоар на каломаслоуловителя - сепаратор.

Препоръчваме калта и петролните продукти да бъдат отстранявани от каломаслоуловителя - сепаратор от оторизираните за това фирми.

 

Внимание!

Изливането на големи количества течности с температура над 60 градуса целзий може да деформират каломаслоуловителя - сепаратор и да се наруши неговото коректно функциониране.

 

Гаранция на каломаслоуловителите на РОТО


Дружеството Roto d.o.o. дава гаранция за перфектна дейност на каломаслоуловителите - сепаратора (резервоара и всички вградени в него части) поне 5 години, при спазване на инструкциите за закопаване и подсигуряване на площа над маслоуловителя.

Гаранцията започва да тече от датата на покупката.

 

Предимства на каломаслоуловителите - сепаратори на РОТО


Каломаслоуловителите - сепаратори са изработени от изключително гъвкав и устойчив на времето материал - полиетилен с ниска плътност, който дори и при деформиране трудно би нарушил своята водонепропускливост. Словенския производител РОТО е разработил маслоуловителя по своя собствена технология, защитена и утвърдена вече много години. Маслоуловителя е напълно завършен продукт и за да се въведе в експлоатация е необходимо само да се закопае и свърже с отходната канализация.

 

Структура на каломаслоуловителите - сепаратори на РОТО

Резервоара, разделителните вътрешни стени, всмукателните тръби, тръбните контакти, ревизионния отвор и капаците са направени от полиетилен, който подлежи на 100 % рециклиране. Материал е устойчив на агресивни въздействия на околната среда, както и промяната на температурата през сезоните. Допълнителния коалисцентен филтър за отделяне на леките течности се набавя от реномирана фирма под строг контрол.

 

Конструкция на каломаслоуловителите - сепаратори на РОТО

Каломаслоуловителите са разработени за подземен монтаж. Зоната над маслоуловителя може да бъде използвани за пешеходна зона. Ако се налага преминаване на автомобили трябва да бъде изградена железобетонна плоча, изчислена за безпроблемно преминаване или паркиране на автомобили.

 

Избор на сепаратора

За правилен избор на сепаратора трябва да имате предвид следното:
Нивото на дъждовните води и площа на паркинга който ще обслужва маслоуловителя.

Дали пречистените води ще се отвеждат в:
а) канализацията
б) природата

Да се има предвид предназначението на паркинга:
а) за паркиране на автомобили
б) за камиони
в) за селскостопански машини
г) други

Дали на площа за която е предвиден каломаслоуловител се мият коли. Размера на маслоуловителя се определя от номиналния размер на NS, която е равна на литрите отпадни води за 1 секунда (л/с). Необходимите размери са посочени в глава 5 от стандарта SIST EN 858-1.

 

Изчисляване на размера на каломаслоуловителя - сепаратор


Необходимия размер каломаслоуловител - сепаратор се дефинира с формулата:

Ns = (Qr + fx x Qs ) x fd

 

NS = дебит литър в секунда

Qr = критично количество на валежите (L/s)

Qs = дебит на отпадните води (L/s)

fx  = запасен коефициент (от Таблица 1)

Fd = коефициент, отразяващ специфичното тегло на

флуидите, които ще бъдат събирани (от Таблица 2)

 ТАБЛИЦА 1 (fx)

 

Място на приложение
Стойност на запасния коефициент fx
Индустриални отпадни води, автомивки, бензиностанции, чистене с бензин и петролни продукти на умазнени части и др.
2
Замърсена дъждовна вода с петролни продукти от: паркинзи, пътища и магистрали, дворове и др.
0
Улавяне на разляти леки петролни течности от околната среда
1
 ТАБЛИЦА 2 (Fd)

 

 

 

 
Гъстота на петролните продукти – Fd (гр./см3)
КЛАС
до 0.85
от 0.85 до 0.90
от 0.90 до 0.95
клас II
1
2
3
клас I
1
1,5
2
комбиниран клас I и II
1
1
1

 

ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ОБЕМ НА КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - СЕПАРАТОРИ:
 
На паркинг с площ 1200 м2 и с валежи с интензивност около 0,015 л/м2/сек. общият дебит на замърсените води (Qr) е 18 л/сек.и при липса на допълнителни отпадъчни води (Qs = 0). В този случай при избран маслоуловител от I клас и плътност на моторното масло 0,89 (видно от таблица II) стойността на Fd=1,5. При тези параметри изчисляваме стойността на общия дебит Ns=27 л/сек. В този случай ни е необходим маслоуловител с капацитет 30 л/сек. Без система за байпас. Но ако изберем каломаслоуловител със система за байпас може неговия капацитет да е само 10 л/сек., което ще бъде напълно достатъчно.
 
 
NS=(Qr+fx*Qs)*fd
 
 
Qr=18 л/сек
 
Qs=0
 
fx=0
 
fd=1,5
 
 
Ns=27 л/сек
 
 
Най близкия сепаратор,
 
Ns=30 л/сек
 
 
С байпас е достатъчен
 
Ns=10 л/сек
 
 

 НОРМИ И СТАНДАРТИ НА КОИТО ОТГОВАРЯТ КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИТЕ - СЕПАРАТОРИ

Каломаслоуловителите са изработени от полиетилен с ниска плътност и отделят флуидите, съобразявайки се с всички описания на Европейските стандарти SIST EN 858-1:2002, SIST EN 858-1:2002/А1:2005 и SIST EN 858-2:2003, (по които е унифициран БДС), като също така притежават и означението за качество CE.