Технология на отделяне на петролни продуктите от водата

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТДЕЛЯНЕТО НА МАСЛА И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ ПРИЛАГАНА В КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИТЕ НА КРЕАЦИЯ ЕООД

Каломаслоуловителите се инсталират на места, където е възможно да се излеят минералните масла и петролни продукти в канализацията или в природата. Най-често тези места са пътища, паркинзи, гаражи, сервизи, цехове и промишлени предприятия, бензиностанции и т.н.


Съгласно стандартите SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 и наредби, отнасящи се за емисиите на вредните веществ, замърсените води трябва да бъдат почистени до определени норми, преди да бъдат отведени в канализацията или в дерета, реки и т.н.

 

Съгласно стандартите и нормативните изисквания, каломаслоуловителите биват два класа:

 

КЛАС I - Каломаслоуловители с допустими максимум до5 мг масла и петролни замърсители в изходящите пречистени води, предназначени за изливане в дерета, реки, дренажи и т.н.

Каломаслоуловители клас I - в резервоарКаломаслоуловители клас I - в шахта

 

КЛАС II - Каломаслоуловители с допустими максимум до 100 мг/л масла и петролни замърсители в изходящите пречистени води, предназначени за изливане само в канализация.

Каломаслоуловители клас II - в резервоарКаломаслоуловители клас II - в шахта

 

Принцип на работа на каломаслоуловителя

 

Сепараторът за леки течности е съставен от 2 резервоара (камери).

Дъждовната вода, смесена с кал и петролни продукти, посредством канализационната система попада в първия резервоар на каломаслоуловителя, а именно калоуловителя.

Резервоар (камера) 1 - калоуловител

 

На входа на първия резервоар замърсените води постъпват през дифузерна тръба имаща за цел разсейване на постъпващата вода на няколко по малки струи с цел да предотвратяване размътването на утайките. В този резервоар посредством седиментация се отделят кал, камъни, пясък, тиня, листа и други твърди отпадъци. Така филтрираната вода с наличие на петролни продукти постъпва през свързваща тръба във втория резервоар (сепаратора на масла).

 

Резервоар (камера) 2 - маслоуловител (сепаратор на масла)

 

Този резервоар има за цел да отдели маслата с растителен произход и петролните продукти и да пропусне единствено водата.

Това става така:

 

При каломаслоуловители клас II

 

Каломаслоуловителите с клас на пречистване II са проектирани да пропускат не повече от 100 мг/литър наличие на петролни продукти в изходящите води на своя изход. Поради това те са предназначени за заустване на пречистените изходящи води само в работеща канализация. Сепарирането на леките петролни продукти в този резервоар се извършва, като се използва разликата в относителните тегла на водата и петролните замърсители. Леките петролни замърсители изплуват на повърхноста на каломаслоуловителя в предвидения за това резервоар и не могат да достигнат изхода през тръбата разположена близо до дъното на каломаслоуловителя. През този изход преминава само чистата вода.

 

Конструктивна схема:

 

  принципна схема на работа на кало-маслоуловителите

 

 кало-маслоуловител клас II в резервоариликало-маслоуловител клас II в шахта

 

При каломаслоуловители клас II

Каломаслоуловителите с клас на пречистване I са проектирани да пропускат не повече от 5 мг/литър наличие на петролни продукти в изходящите води на своя изход. Те са предназначени за свободно заустване на пречистените изходящи води в природата (дерета, реки, дренажи и др.). При този клас каломаслоуловители освен, че отново се ползва принципа на разликата в относителните тегла на водата и петролните замърсители се използва и микрофилтър. Дори и най-малките капчици от мазните петролни продукти полепват по решетъчната структура на микрофилтъра и след натрупване на достатъчно количество мазнини, капчиците се обединяват и изплуват на повърхността в това отделение. Отново през разположения близо до дъното отвор на изходящата тръба премитава само чистата вода извън каломаслоуловителя.

 Конструктивна схема:

 обединяване на мехурчетата масла и петролни продуктисхема на филтъра на кало-маслоуловителя

кало-маслоуловител клас I

 

Каломаслоуловители клас I със система за отвеждане на прекомерното количество води (байпас)

 

Европейската (респективно Българската) нормативна уредба позволява на места с възможен умерен разлив на масла и петролни продукти да бъдат инсталирани каломаслоуловители със система за принудително отвеждане на прекомерното количество на валежите от входа на каломаслоуловителя, направо към неговия изход, без да минава през камерите на каломаслоуловителя. Тези каломаслоуловители са по-известни, като каломаслоуловители с Байпас на водите.

Местата на които е разрешено инсталиране на каломаслоуловители със система за байпас са пътища и магистрали, паркинзи и гаражи. НЕ Е ПОЗВОЛЕНО инсталирането на каломаслоуловители с Байпас на бензиностанции, промишлени предприятия, електростанции с големи трансформатори и т.н. поради вероятност от резлив на големи количества масла и петролни продукти.

 

Каломаслоуловител с Байпас 

 

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА СИСТЕМАТА ЗА БАЙПАС НА ВОДИТЕ

 

При каломаслоуловителите с клас на пречистване I и система за отвеждане на прекомерното количество води се ползва следният принцип:

Системата за байпас е конструирана, така че 80 % от превишаващите разчетения обем входящи води да преминават направо през байпаса към изхода на маслоуловителя. Идеята и, че разлятите масла и петролни продукти биха се уловили още в началото на валежа. Когато количеството на валежите стане прекомерно, дебита на водата (нивото) във входната тръба се повишава и достига нивото на тръбата за байпас, по която се излива направо към изхода на каломаслоуловителя. Тези води са чисти и не е проблем да бъдат изхвърлени направо на изхода на каломаслоуловителя.