ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ, РЕЗЕРВОАРИ, КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ, МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ, ШАХТИ

 

1. Пречиствателни станции за битови отпадъчни води (от 4 - 2000 еквивалент жители).

Пречиствателните станции са предназначени са за пречистване на битови отпадъчни (фекални) води от жилища, хотели, административни сгради, вили, жилищни комплекси и селища с капацитет до 2000 еквивалент жители.

2. Резервоари (за питейни нужди; септични води, силози за зърно и др.)

Резервоари от полиетилен за съхранение на всякакви течности не агресивни към полиетилена, предназначени за подземен или надземен монтаж. Резервоарите са оребрени по такъв начин, че да устояват на подземните натоварвания и да не се налага допълнително укрепване на изкопа с бетон.

               а) резервоари за питейна (или дъждовна) вода - от 500 до 50 000 литра

               б) резервоари за септична вода - от 500 до 50 000 литра

               в) резервоари за зърно - силози - от 3 500 до 20 000 литра

3. Каломаслоуловители (сепаратори на леки течности и петролни продукти)

Каломаслоуловителите служат за улавяне на масла и петролни продукти от паркинзи, гаражи, сервизи, бензиностанции, работилници, предприятия, автоморги и други места, където има вероятност от разлив на такива течности.

               а) Каломаслоуловители клас I (с филтър) - от 1.5 до 5000 л/сек

               б) Каломаслоуловители клас II (без филтър) - от 1.5 до 5000 л/сек

4. Мазниноуловители (сепаратори на растителни и животински мазнини)

За улавяне на масла с разтителен или животински произход от кухни, ресторанти, столови, кланици, животновъдни стопанства, предприятия от хранително-вкусовата промишленост и други места, където има вероятност от разлив на такива мазнини. Капацитет от 3 до 500 л/сек.

5. Шахти (канализационни, кабелни, помпени, водомерни и др.)

Полиетиленови шахти, дебелостенни, цялостна отливка, всякакви размери и стандарти.

               а) канализационни шахти

               б) успокоителни шахти

               в) пясъкоуловителни шахти

               г) кабелни шахти

               д) RGS помпени шахти

               е) водомерни шахти

 

6. Чугунени капаци и отводнителни решетки.

Изделия от олекотен сферографитен чугун, всякакви резмери и стандарти.