РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 12 000 литра (тип резервоари за вода за септични нужди) - изгребна яма

Обект: Ловно стопанство "Витошко-Студена"
Място: Ловно стопанство "Витошко-Студена"

Инсталиран е 12 000 литров резервоар за септични нужди за събиране на отпадъчните битово-фекални води от ловно стопанство "Витошко - Студена" край Рударци. Събраните води ще се извозват регулярно от специализирана техника.