ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар за вода с обем 5 000 литра

Обект: Еднофамилна къща
Място: гр. Хасково

За нуждите на еднофамилна къща за постоянно живеене в гр. Хасково за пречистване на битово-фекалните отпадъчни води е инсталирана пречиствателна станция с гравитачно оттичане за 5 еквивалент жители. Пречистените отпадъчни води са отведени към полиетиленов резервоар за вода с обем 5000 литра. Така събраната вода се използва за поливни нужди.