ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Фуражен завод
Място: гр. Русе

Пречиствателна станция от типа SBR пречиствателни станции е инсталирана за пречистване на битовите отпадъчни води от фуражен завод в гр. Русе. Пречистените води се отвеждат към водоприемен водоем - рибарник.