ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции) и резервоар за вода с обем 12 000 литра

Обект: Двуфамилна къща
Място: м. Градище, район Панчерево - София

За двуфамилна къща е инсталирана пречиствателна станция за 8 еквивалент жители в м. Градище - София. Пречистените води се отвеждат или към резервоар за вода с обем 12 000 литра за поливни цели или към голямо попивно поле. За тази цел е изградена механична дистрибуторна система.