ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар за пречистените води с обем 3 500 литра

Обект: Частен дом
Място: кв. Княжево - София

Монтирана е SBR пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните води от 8 постоянно живеещи еквивалент жители и резервоар за събиране на пречистената битово-фекална вода. Пречистената вода се използва за поливане на тревата в имота на клиента. Поради необходимостта съоръженията да бъдат вкопани по-дълбоко под земята от нормалното е изградена железобетонна конструкция за предпазване на полиетиленовите съоръжения от деформация следствие на прекомерната тежест на земните маси върху тях.