Как да решим проблема с отпадните води на новия ни дом

08/03/2023

Как да решим проблема с отпадните води на новия ни дом

Как да решим проблема с отпадните води на новия ни дом

Една селска къща може да бъде толкова удобна, колкото градски апартамент. Важно е да не забравяте да инсталирате модерна пречиствателна станция, което ще реши проблема с липсата на канализация. След придобиването или изграждането на селска къща възниква въпросът за необходимостта от създаване на удобни условия за живот. В случаите, когато няма възможност за свързване към централизирана канализация, е необходимо самостоятелно третиране и пречистване на отпадната битово-фекална вода. В същото време най-добрият избор биха били системите за пречистване на отпадъчни води за частна къща, които ефективно преработват отпадъчните води до стойности, при които не замърсяват околната среда и дори могат да бъдат използвани за поливане на зелени площи.

Канализация в селска къща

Най-лесният начин за решаване на проблеми с канализацията е водоплътна изгребна яма, която обикновено се използва за събиране на отпадъчните води. Струва си да се отбележи, че изборът на такива устройства на пазара е голям – вертикални и хоризонтални контейнери от пластмаса, метал и бетон. След събирането на отпадъчните води разбира се те трябва да се изгребат и извозят от специализирани за това камиони до близката пречиствателна станция за по-нататъшното им третиране.

Старите септични ями вече са забранени, тъй като при тях отпадъчните води със съдържание на фекалии и много патогенни микроорганизми се изливат в подпочвените води и предизвикват екологични проблеми.

И така събраната отпадна битово-фекална вода може да се обработи основно по 2 начина:

  • Чрез регулярно добавяне на подходяща смес от микроорганизми и биологични агенти, чрез които да се постигне редуциране на замърсяването на водите, премахване на миризмите и възможност за изливането им в сухи дерета или дренажи. Така третираната отпадна вода е с доста по-безопасни стойности на замърсяване и при попадане на подходящи места или почви може много по-лесно да се допречисти до напълно безопасни стойности по естествен начин. Недостатък на този метод е че много трудно можем да сме сигурни за качеството на микроорганизмите, които добавяме и най-подходящото време за добавянето им. Целта е винаги да имаме биологично разградени и неутрализирани замърсители в отпадните води в момента на изхвърлянето им в природата.

  • Чрез инсталиране на някоя от предлаганите от нас аеробни биологични пречиствателни станции (от типа SBR или на гравитачно оттичане). Този метод гарантира винаги перфектно аеробно и биологично окисляване (пречистване) на отпадните води от къщата при условието, че отпадните води трябва да постъпват сравнително често - най-малко 1 път на всеки 5-6 дни.

Чрез система от дренажни тръби пречистената вода се отвежда към попивно поле за отвеждане под земята.

Основна информация за септичната яма

Сравнителните характеристики на най-често срещаните модели пречиствателни станции за отпадъчни води се различават по редица параметри:

  • общ капацитет, посочващ максималното количество отпадъци, които пречиствателната станция може да обработва за ден;

  • начина за движение на течностите между отделенията на модулните пречиствателни станции - принудително на порции SBR или по гравитачен път.

  • материали за производство на корпуса, трябва да бъдат направени от водоплътен нечуплив материал. Най-подходящ за тази цел е полиетиленът.

  • необходимостта от свързване към електричество – всички съвременни модерни пречиствателни станции са оборудвани с компресори, дифузери и др., които изискват електро захранване за да функционират правилно. Пречиствателни станции без електричество са съоръжения с допуснат голям компромис в степента на пречистване. За повече информация се обърнете към учебниците в които са описани принципите за пълно аеробно биологично окисляване на отпадъчните води (разлагане);

  • освобождаване на пречистената вода - попивно поле – за пропусклива почва с пропусклив почвен слой се избира гравитачен метод, а за водонепропусклива почва или при високи подпочвени води – принудително изхвърляне на пречистената вода;

Автор: Креация ЕООД