Пречиствателни станции

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ КЪЩИ, ОФИСИ, ХОТЕЛИ И Т.Н.

Предлаганите от Креация ЕООД пречиствателни станции са предназначени да пречистват замърсените отпадъчни води ( в т.ч. от тоалетни, душове, умивалници и др.) от бита до безопасни стойности, допустими за Българското и Европейското законодателство за околната среда.

Нашите пречиствателни станции притежават сертификат за качеството на пречистените води от Universitat Stuttgart - Institute fur Sedlungswaserbau, Wasergute und Abfallwirtschaft Prufstelle fur Kleinklaranlagen Bandtale-1 D-70569 - Stuttgart.

Всички наши пречиствателни станции отговарят на изискванията на Европейска директива 89/106/ EWG, относно: EN 12566-3:2005+А1:2009 - Малка битова пречиствателна станция за битови отпадни води с капацитет по-малък от 50 еквивалентни жители с биологично разграждане. А така също и на EN 60204-1 - Електрическа безопастност,  EN 983 - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика, EN 121001-1 In - Безопасност на пречиствателни станции - Основна концепция и принципи.

Пречиствателни станции

Проблем:

Ако във вашия район няма канализация и всички води от тоалетната и мивките отиват в септична яма с неприятна силна миризма, от време на време отпадни води да се изливат на повърхността на терена при дъждовен период от годината. Там, където е миризливата зона, сте забранили на децата да играят. Силно сте притеснени от плъзване на зарази и мухъл. Често има нужда от скъпо изпомпване с фекалните камиони. Бързо се запълва обема на септичната яма от подпочвени и дъждовни води след изпомпването. Ако тази картина ви е позната, прочетете по-надолу. 

Решението:

Всичко това може да се избегне с инсталирането на пречиствателна станция.

Какво е пречиствателна станция?

Пречиствателните станции са специфични резервоари от пластмаса, с монтирани в тях системи за пречистване на всички битови отпадъчни води от тоалетни, бани, кухни и други подобни източници на замърсяване от къщи и домакинства от вили, хотели, офиси и цехове. Те се управляват от електроника и компресор, поместени в табло за управление.

Практически, пречиствателните станции са идеалното решение за населени места  без канализация, села, вили, хотели, къпинги и др. И напълно заместват нуждата от канализация.

Водите от нашите пречиствателни станции са пречистени до 98% и на практика се напълно подходящи за поливане на треви, дървета, цветя и др. без миризми или за директно отвеждане в реки, дерета и езера, без опасност от заразяване.

Как работят нашите пречиствателни станции?

Процесът на пречистване при нашите пречиствателни станции е напълно биологичен и не се използва никаква химия. Всички бактерии, които отговарят за пречистването в нашите пречиствателни станции, се зараждат по естествен път и не е необходимо никакво добавяне на бактерии и други консумативи.

Основно, технологията на пречистване, използвана в нашите пречиствателни станции, се базира на очистване на азота и азотните съединения под формата на неорганични и органични съединения от битовите отпадъчни води. Освен азота в нашите пречиствателни станции, се изчистват амонякът и нитратите от съдържанието на отпадъчните води.

Разграждането на азота става по химичен и биологичен път, с помощта на микроорганизми (активна биологична утайка). При биологичното пречистване азотът, който е под формата на амониеви йони, се окислява с помощта на бактерии от активните утайки до нитрити и нитрати. Това става чрез интензивно вкарване на кислород и създаване на оптимални условия за живот на  нитрифициращи бактерии, които разграждат амоняка (NH4) и нитратите (NO3). След това се редуцира до елементарен азот и излита в атмосферата под формата на газ. Това става чрез допълнителна денитрификация, стимулирана посредством частично вкарване на богата на нитрати вода в първото отделение на пречиствателната станция, което спомага за разграждане на нитратите (NO3) до елементарен азот (N2).

Или казано по - ясно - нашите пречиствателни станции имат 4 повтарящи се етапа при пречистване:

Битовите отпадъчни води от къщата постъпват в пречиствателната станция и се събират в първата камера (денитрификационна камера).

Етап 1. Чрез компресора и еърлифт система, част от отпадъчните води се изпомпват в камерата за нитрификация. Този процес се управлява от първия вентил.

Етап 2. Компресорът доставя въздух (микро мехурчета) до камерата за нитрификация (аераторното отделение), където с помощта на бактерии и въздух се третират водите.

Компресорът доставя въздуха през втория вентил.

Времето за аерация зависи от размера количеството на водите.

След приключване на фазата на аерация настъпва утаяване на активната утайка в аератора. Пречистената вода остава на повърхността в аераторното отделение. При утаяването компресора не работи.

Етап 3. Пречистената вода се изпомпва навън от пречиствателната станция с помощта на компресора и вентил 3.

Етап 3. Част от богатата на нитрати вода от зоната за нитрификация се препомпва обратно в зоната за денитрификация за подпомагане процеса на пречистване с другия вид денитрификационни бактерии. Компресорът върши тази работа с помощта на 4-ти вентил

Тази процедура се повтаря 4 пъти дневно.

По този начин нашите пречиствателни станции постигат понижаване на изискваните от закона показатели в съответните норми: БПК 5 = 25 мг / л, ХПК = 90 мг / л (над 90% е ефективното пречистване на водите) и пречистената вода може да се използва за поливане на зелени площи.

Съответствие:

Нашите пречиствателни станции са изработени в съответствие с европейските стандарти SIST EN 12566 за производство на малки пречиствателни станции.

Предимства:

  •     Те имат много малка консумация на електро енергия - около 0,1 киловат часа на ден на човек.

  •     Пречистването на водата в пречиствателните станции на Креация ЕООД се осъществява надежден и безпроблемен начин, тъй като всички процеси в системата работят чрез въздух, благодарение на мембранен компресор.

  •     Леки са и се транспортират лесно без необходимост от кран и тежка механизация.

  •     Бърз монтаж (вкопаване) в рамките на половин или максимум 1 ден.

  •     Лесен монтаж. Не е необходимо да сте специалисти, за да инсталирате наша пречиствателна станция. Достатъчно е да следвате инструкцията за монтаж.

  •     Липса на миризми. Нашите пречиствателни станции не отделят миризми.

  •     Изключителна здравина и водоплътност.

  •     Еко и природосъобразени. Нашите пречиствателни станции са произведени от полиетилен с ниска плътност, който може да бъде напълно рециклиран във всеки един момент. Пречиствателните станции на Креация работят чрез напълно естествени биологични процеси и постигат пречистване в максимална степен, за да може пречистената вода да бъде заустена свободно в природата.