Пречиствателни станции

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ КЪЩИ, ОФИСИ, ХОТЕЛИ И Т.Н.

Предлаганите от Креация ЕООД пречиствателни станции са предназначени да пречистват замърсените отпадъчни води ( в т.ч. от тоалетни, душове, умивалници и др.) от бита до безопасни стойности, допустими за Българското и Европейското законодателство за околната среда.

Нашите пречиствателни станции притежават сертификат за качеството на пречистените води от Universitat Stuttgart - Institute fur Sedlungswaserbau, Wasergute und Abfallwirtschaft Prufstelle fur Kleinklaranlagen Bandtale-1 D-70569 - Stuttgart.

Всички наши пречиствателни станции отговарят на изискванията на Европейска директива 89/106/ EWG, относно: EN 12566-3:2005+А1:2009 - Малка битова пречиствателна станция за битови отпадни води с капацитет по-малък от 50 еквивалентни жители с биологично разграждане. А така също и на EN 60204-1 - Електрическа безопастност,  EN 983 - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика, EN 121001-1 In - Безопасност на пречиствателни станции - Основна концепция и принципи.