СЕРИЯ ROECO

СЕРИЯ ROECO

Серията RoEco са биологични аеробни проточни пречиствателни станции с капацитет от 450 до 1200 литра на ден и качество на пречистване на отпадъчната вода до 98 %. Транспортирането на течностите вътре в пречиствателната станция се извършва по гравитачен път, поради което тези пречиствателни станции спадат към типа "Проточни пречиствателни станции". Това всъщност е предимство, тъй като тази серия пречиствателни станции не е ограничена по дебит на преминаващите отпадъчни води. Тези пречиствателни станции са предназначени за най-масова употреба за еднофамилни жилища (от 3 до 13 човека), вили и ваканционни къщи, двуфамилни къщи и малки предприятия до 40 работника. Повече за принципите на пречистване можете да намерите тук. Още можете да прочетете по-долу.

КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6810 RoEco 3 PE 4-5 3200 Ø1800 x 1950 Виж Виж СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6380 RoEco 2-5 PE 7-8 4000 Ø1800 x 2370 Виж Виж СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO Пречиствателна станция RoEco5
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6381 RoEco 6-8 PE 12-13 6000 Ø2300 x 2320 Виж Виж СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO Табло СЕРИЯ ROECO Пречиствателни станции RoEco8

Допълнително оборудване и услуги

ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оглед на място Предварителен оглед на обекта от наши специалисти за прецизиране на офертата и уточняване на всички технически подробности и изисквания. СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Монтаж на пречиствателна станция Монтаж на пречиствателното съоръжение по предварителна договорка с клиента, след като са уточнени всички технически подробности и изисквания. СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Направа на дренаж Направа на попивно поле (дренаж) за попиване на излишната пречистена вода от пречиствателното съоръжение по предварителна договорка с клиента. СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажни тунели Предназначени са за осигуряване на определен буферен обем за залпово събиране на пречистени води с възможност за дренирането им в почвата. Дренирането зависи изцяло от попивните свойства на почвата. Всеки тунел осигурява 310 литра обем. Тунелите могат да се свързват един друг до достигане на желания общ обем на попивното поле. СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Капаци за дренажни тунели Служат за затваряне на началото и края на всеки ред от дренажни тунели. СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажна ревизионна шахта Служи за ревизия на попивните възможности на дренажното поле. В случай, че дренажа не успява да осигури достатъчно попиване (примерно в дъждовен период), дренажната ревизионна шахта може да се използва, като помпена шахта за подпомагане оттичането на пречистените води от пречиствателната станция. СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Помпена шахта Служи за изпомпване на пречистените води на по-високо ниво в случай, че не е възможно осигуряване на естественото им гравитачно оттичане. СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Поправка на пречиствателна станция Поправка или преправяне (ако това е възможно) на неработещи или проблемни пречиствателни станции. СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оптимизатор на биологично стъпало При твърде малко натоварване на пречиствателната станция за голям период, поради недостатъчния приток на отпадъчни води, може да настъпи частича загуба на активната утайка (микроорганизми). В този случай оптимизатора на биологичното стъпало ще достави допълнително количество специален хранителен разтвор за микроорганизмите в пречиствателната станция и ще запази популацията от бактерии в оптимално количество и състояние. Това ще осигури по-голяма устойчивост на микроорганизмите при ниско натоварване на пречиствателната станция и ще запази тяхната жизнеспособност. При твърде високо натоварване на пречиствателната станция за голям период, поради твърде големия дебит на отпадъчни води и концентрация на биологично замърсяване е възможно част от пречистената вода да има миризма, поради недостатъчното време за престой в пречиствателната станция и недостатъчното количество микроорганизми за това натоварване. В този случай оптимизатора на биологичното стъпало ще достави допълнително количество микроорганизми и ензими в пречиствателната станция и ще увеличи пречистващата способност на стъпалото. Това ще доведе до по-голям пречистващ капацитет. СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Поддръжка и профилактика на пречиствателна станция Регулярна или епизодична профилактика и поддръжка на пречиствателни станции. СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дистанционен мониторинг и контрол на ПСОВ Система от индикатори и сензори, инсталирани в пречиствателната станция, както и комуникационен модул към таблото за управление на пречиствателната станция, които осигуряват 24 часово наблюдение на работата и състоянието на пречиствателната станция от специалисти от завода производител. Този модул позволява да се наблюдават всички процеси и при необходимост да се променят настройките на съответните агрегати за оптимизиране на процесите на пречистване. Препоръчва се за пречиствателни станции над 300 еквивалент жители. СЕРИЯ ROECO
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Удължаване на ревизионни гърловини Удължаване на ревизионните гърловини при нужда от дълбок монтаж на резервоара. Гърловините могат да бъдат удължени чрез заваряване на полиетиленови сегменти със съответния диаметър и желаната дължина, предварително или на място на обекта на клиента. СЕРИЯ ROECO СЕРИЯ ROECO

Пречистената вода от тази серия пречиствателни станции е подходяща за заустване във 2-ра категория водоприемници, съгласно изискванията на Наредба 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Пречистената вода от тези пречиствателни станции също е подходяща за поливане или дрениране в земята, без наличие на миризми и остатъчно замърсяване.

Предлаганите от нас пречиствателни станции от тази серия са изключително здрави и са изработени в резервоар от дебелостенна оребрена полиетиленова отливка. Долната част, където са разположени всички потопени във отпадъчната вода системи на пречиствателната станция е заварена към горната конусна част (купола с гърловината и капака) посредством разтопен полиетилен и практически двете части са обособили цялостна монолитна полиетиленова конструкция, подходяща за вкопаване под земята с изключителна здравина и без необходимост от бетонен фундамент или укрепване.

Този модел пречиствателни станции пречистват битово-фекалните отпадъчни води от домакинствата на чрез сложни био-химични процеси, посредством развитие на суспендирана био-маса и разтворен кислород, както и в отсъствие на кислород (анокси зона). За достатъчното количество кислород разбира се се използва специален въздушен компресор с голям дебит и малко налягане, който доставя атмосферен въздух съдържащ кислород към закрепените на дъното на пречиствателната станция аераторни дифузери. Ако се интересувате от принципа на пречистване посетете тази страница.

Въпреки високите изисквания за компресора, общата консумация на електричество е нищожна - 58 вата и електричеството може лесно да бъде осигурено от фото-волтаични системи на захранване.

СЕРТИФИКАТИ НА НАШИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ:

- Сертификат за качиството на изходящите води от Национална Лаборатория за Здраве, Околна Среда и Храните в гр. Марибор - Словения.

- Сертификат за здравината и водоплътността на резервоара, съгласно Европейски стандарт SIST EN12566 - 3:2005+A2:2013

- Европейски стандарт EN 60204-1 - Безопасност на съоръжението - Електрическа безопастност - част1: Общи изисквания

- Европейски стандарт EN 983 - Безопасност на съоръжението - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика