Технология На Пречистване, Параметри, Норматив

#

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ

ПРИНЦИП НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА КРЕАЦИЯ ЕООД

Основно технологията на пречистване се базира на очистване на азота и азотните съединения налични под формата на неорганични и органични съединения в битовите отпадъчни води. Освен азота в пречиствателната станция се очистват амоняка, нитритите и нитратите от отпадъчните води.

Разграждането на азота става по химичен и биологичен път с помощта на специфични микроорганизми (активна биологична утайка). При биологичното пречистване азотът, който е под формата на амониеви йони, се окислява с помощта на бактерии от активните утайки до нитрити и нитрати. Това става чрез интензивно вкарване на кислород и създаване на оптимални условия за живот на  нитрифициращи бактерии, които разграждат амоняка (NH4) и нитратите (NO3). След това се редуцира до елементарен азот и излита в атмосферата под формата на газ. Това става чрез допълнителна денитрификация, стимулирана посредством частично вкарване на богата на нитрати вода в първото отделение на пречиствателната станция, което спомага за разграждане на нитратите (NO3) до елементарен азот (N2).

ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА КРЕАЦИЯ ЕООД

ПРОЦЕСИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ОСНОВНО НА 2 ЕТАПА:

НИТРИФИКАЦИЯ – принудително окисляване на амоняка до нитрати.

Тук молекулярният азот се превръща в съединения на амоняка, а от там в нитрати N → NH3 → NH4+ → NO3

Нитритификацията протича в 2 фази:

 • Нитритификация #
 • Нитрификация #

Технологични условия за протичане на процесите на нитрификация:

 • Възраст на биомасата θx > 8 – 12 d
 • Утайково натоварване Rу < 0,12 – 0,20 kg БПК5/kg СВ.d
 • Кислородна необходимост ORL = 4,57 g O2/g [NH4+ - N]
 • Органичните вещества инхибират процесите

N → NH3 → NH4+ → NO3

Обработената отпадна вода се прелива с помоща на компресора в камерата за нитрификация (камера за аерация). Камерата за аерация е оборудвана със система за аериране чрез поток от дребни мехурчета, чийто интензитет се определя от компютърния модул, управляващ системата. Аерацията се осигурява от нагнетателен компресор и система от аериращи елементи, разположени на дъното на камерата за аерация. В тази камера с помоща на аериращата система се поддържат оптимални условия за естествено развиващите се бактерии. Интензивната аерация (с помоща на микроорганизмите) спомага и за превръщането на част от отпадъците във въглероден двуокис и вода. Посредством биохимичен синтез – активната утайка и амониевият азот се превръщат в нитрити и след това в нитрати. Тук нитрификацията се осъществява на два етапа. Първо амониевият азот се оксидира до нитрити с помощта на бактериите Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira и Nitrosocystis. На втория етап получените нитрити (йони на амоняка NH4+) се оксидират до нитрати от микроорганизмите Nitrobacter и Nitrocystis. И двете групи микроорганизми имат нужда от въглероден двуокис, като източник на въглерод. Този въглерод се доставя чрез окисляването на органичните материи посредством високата концентрация на разтворен кислород в тази камера.

ДЕНИТРИФИКАЦИЯ - отстраняване на азотните соли.

Тук нитратите се превръщат в атмосферен азот NO3‾ → NO2 → NO → N2O → N2
Това става чрез анаеробно окисление на въглеродо-съдържащи органични вещества с помоща на нитрати като акцептори на електрони по следния начин:

#
#

Технологични условия за протичане на процеса денитрификация:

 • Теоретически необходимо съотношение ХПК : [NО3- - N]D ≥ 8,6
 • Специфично количество на отделения кислород – 2,85 g O2/g [NО3- - N]
 • Процесът е анаеробен (безкислороден)
 • Участвуващите бактерии са хетеротрофи (Pseudomonas)
 • Разтвореният кислород над 0,1 mg/l инхибира процеса (при О2 = 0,2 mg/l скоростта му намалява 2 пъти а при О2 = 2 mg/l намалява 10 пъти)

В същата първа камера се осъществява процеса на денитрификация (намаляване съдържанието на нитрати и нитрити). При този процес в условията на липса на кислород, азотните съединения се отстраняват биологично от активната утайка с помоща на бактериите Micrococcus, Chromobacterium, Denitrobacillus и други, чрез анаеробно окисление на въглеродо-съдържащите органични вещества. Компресора доставя нитратите, съдържащи се във водата от втората камера (камера за нитрификация). Така в това отделение с помоща на хетеротрофните бактерии се осъществява окисляване на нитратите, след което те се редуцират до атмосферен азот и излитат в атмосферата под формата на безвреден газ.

Процесите в двете камери са свързани и взаимонеобходими, поради което процесора управлява преливането на биомаса от първото във второто отделение и обратно.

ДИАГРАМА НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПРИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА КРЕАЦИЯ ЕООД:

SBR партиден био-реактор:

SBR партиден био-реактор

Проточен био-реактор:

Проточен био-реактор

Всички био-химични процеси при пречистване и при двата вида пречиствателни станции са идентични и не е направен дори и най-малкият компромис по отношение качеството на пречистване. Разликата между двата вида пречиствателни станции е че при SBR био-реактора, камерата за нитрификация се използва и за утаителна камера, докато при проточният био-реактор има отделна обособена утаителна камера.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИТЕ

ПРИНЦИП НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА СЕПАРАТОРИТЕ НА ЛЕКИ ТЕЧНОСТИ (КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ) НА КРЕАЦИЯ ЕООД

Основно технологията на пречистване при сепараторите на леки течности (каломаслоуловителите) се базира на забавяне на водния поток и сепарация на примесите на отпадъчните води благодарение на тяхното различно относително тегло. Затова те се наричат с общото название „Сепаратори на леки течности“. На този принцип всички замърсители на отпадъчните води изплуват на повърхността на водата във сепаратора поради тяхното по-малко относително тегло (каломаслоуловители и мазниноуловители), докато тежките замърсители от водата седиментират на дъното на сепаратора (при калоуловителите).

Обикновено сепараторът за леки течности е съставен от 2 камери.

Камера 1 (калоуловител)

На входа на първата камера замърсените води постъпват през дифузерна тръба имаща за цел разсейване на постъпващата вода на няколко по малки струи, което ще предпази от размътване на утайките.
В тази камера посредством седиментация се отделят по-тежките от водата примеси, като кал, камъни, пясък, тиня, листа и други твърди отпадъци. Така филтрираната вода с наличие на петролни продукти и мазнини постъпва през свързваща тръба във втората камера (сепаратора на масла).
Камера 1 (калоуловител)

Тази камера има за цел да отдели маслата с растителен произход и петролните продукти и да пропусне единствено водата. Сепарирането на леките петролни продукти в тази камера се извършва, като се използва разликата в относителните тегла на водата и петролните замърсители при ниска скорост на водният поток в тази камера. Сепарираните мазнини изплуват на повърхността на тази камера и могат да бъдат отстранени (изгребани ръчно или със специализирана машина) от каломаслоуловителя.

Качество на пречистване на каломаслоуловителите.
Съгласно изискванияна на нормативната уредба в Европа и България, каломаслоуловителите се разделят основно на 2 класа в сависимост от степента на пречистване:

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ – КЛАС I

Те трябва да имат степен на пречистване до 5 мг/литър. За да се достигне такова по-прецизно отделяне на маслата в тази камера се използва принципа на коалисценцията. Това е обединяване на малките капки масла в отпадъчните води до по-големи. За тази цел е инсталиран коалисцентен полипропиленов филтър, по който преминавайки суспендирани мазнини полепват и така се обединяват в по-големи полепнали капки мазнини.
Когато техния обем стане значителен, те изплуват на повърхността в тази камера и могат да бъдат отстранени от отпадъчните води. Пречистената вода се улавя и извежда извън тази камера от тръба разположена близо до неговото дъно.

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ – КЛАС II
Те трябва да имат степен на пречистване до 100 мг/литър. Това отделяне на маслата се постига при обикновената сепарация дори без наличие на коалисцентен филтър в каломаслоуловителите.

БАЙПАС НА ПРЕКОМЕРНОТО КОЛИЧЕСТВО ВОДА.

За определени обекти се допуска инсталиране на каломаслоуловители със система за байпас на прекомерното количество води, което поевтинява инвестицията. Логиката при този тип каломаслоуловители е че през първите минути на дъжда, водата отмива 95% от разлятите масла и петролни продукти и постъпва в каломаслоуловителя. След това дъждовните води с минимално съдържание на отпадъци (под минимума) преминават свободно през системата за байпас на водите. Принципа на тази система за байпас е, че поради малкият си дебит в началото на дъжда, замърсената вода преминава през по-малката входяща тръба, ограничаваща входящия поток до 10 или 20 % (зависи от вида на съоръжението) и попада в сепаратора за разделяне на по-леките флуиди от водата. Когато дъжда се усили и през входящата тръба влиза по-голям дебит от 20 %, водата която не може да премине през по-малката входяща тръба се насочва директно към изхода посредством големи байпасни тръби.

ИЗБОР НА КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ

Европейският стандарт EN858-2 дефинира формула за определянето на необходимия капацитет на маслоуловителя (показателя NS – дебит в секунда). Показателят (а от него и избора на системата) се определя по формулата: Ns = (Qr + fx * Qs ) * fd Където:

 • NS = дебит литър в секунда
 • Qr = максимално количество на валежите (L/s)
 • Qs = максимален дебит на допълн. отпад. води (L/s)
 • fx = запасен коефициент (от Таблица 1)
 • Fd = коефициент, отразяващ специфичното тегло на флуидите, които ще бъдат събирани

Таблица 1
Таблица 2

ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА КРЕАЦИЯ ЕООД

#

ВХОДЯЩИ ПАРАМЕТРИ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

СЪСТАВ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Количестата на основните замърсяващи вещества в битовите отпадъчни води за 1 еквивалент жител за денонощие, съгласно немски технически указания ATV/DVWK – A-131, използвани и в Българската практика:

# Показатели за замърсеност (грам/жител/ден) Непречистени отпадъчни води
1 БПК5 – Биологична потребност от кислород (BOD5) 60
2 ХПК - Химична потребност от кислород (COD) 120
3 Общ фосфор (Р) 1.8
4 Общ азот по Келдал (TKN) 11
5 Суспендирани вещества (СВ) 70

КЪДЕТО:

БПК5 е количеството кислород (консумирано от анаеробни микроорганизми), необходимо за пълно биохимичното окисление на органичната материя до въглероден диоксид в продължение на 5 дни.

ХПК е количеството кислород, необходимо за пълно химическо окисление на всички замърсители в отпадъчните води.

Общ фосфор е под формата на неорганични и органични фосфати.

Общ азот по Келдал е сбора от органичния и амониевия азот.

Суспендирани вещества са твърди вещества под 2 микрона, разтворени в отпадъчните води (калций, магнезий, калий, натрий, бикарбонати, хлориди, сулфати и др.).

КОЛИЧЕСТВО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Водоснабдителната норма в България, съгласно Наредбата за проектиране и изграждане на експлоатация на водоснабдителни системи е 150 – 250 литра за жител за денонощие.

Денонощното водно отпадъчно количество от 1 еквивалент жител (за постоянно живущ) за Европа е различно (от 100 л. Минимум за Чехия до 350 л. Мексимум за Португалия). Затова практика е приемане на средно 150 литра за денонощие на жител на ден. Но често реалното водно отпадъчно количество за постоянно живущи е дори от 80 до 100 л. на човек на ден.

ПРАКТИКА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ОТПАДЪЧНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ОТ 1 Е.Ж. В БЪЛГАРИЯ:

Вид сграда Нормативно водно количество (л/човек/ден) Реално водно количество (л/човек/ден)
Офис 12 12
Производствена сграда 27 27
Ресторант 27 27
Кафене 12 12
Хотел 207 80
Жилище 216 100
#

ИЗХОДЯЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Съгласно действащата в България НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, както следва:

 Показател Стойност по Наредба 6 (мг/л) Стойности достгнати от пречиствателните станции на Креация ЕООД (мг/л)
БПК5 – Биологична потребност от кислород (BOD5) 25 3 - 25
ХПК - Химична потребност от кислород (COD) 125 < 30
Общо съдържание на неразтворените вещества 60 5

Съгласно действащата нормативна уредба в България, така пречистени битови отпадъчни води могат да бъдат заустени в подходящ водоприемник II-а категория в условията на Закона за водите, Наредба 6 и Наредба 10.

КАПАЦИТЕТ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА КРЕАЦИЯ ЕООД

Креация ЕООД предлага на своите клиенти следните аеробни пречиствателни станции за пречистване на битови отпадъчни води:
 • Малки модулни пречиствателни станции с капацитет от 2 до 50 еквивалент жители (е.ж.)
 • Средни модулни пречиствателни станции от 50 до 1000 е.ж.
 • Големи модулни пречиствателни станции с капацитет над 1000 е.ж.

Креация ЕООД предлага и пълен инжинеринг по технология, проектиране, изграждане и монтаж на всякакви по размер пречиствателни станции, както за пречистване на битови отпадъчни води, така и за всички видове отпадъчни производствени и процесни води.

#

СЕРТИФИКТИ

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИТЕЖАВАТ СЛЕДНИТЕ СЕРТИФИКАТИ:

 1. SBR тип пречиствателни станции от серия RoClean, MCN и EcoBox – Сертификат за качеството на изходящите пречистени води, издаден от Universitat Stuttgart - Institute fur Sedlungswaserbau, Wasergute und Abfallwirtschaft Prufstelle fur Kleinklaranlagen Bandtale-1 D-70569 - Stuttgart.
 2. MBBR тип пречиствателни станции от серия EcoBlue – Сертификат от MFPA Ваймар ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ КЪМ УНИВЕРСИТЕТА БАУХАУС във ВАЙМАР Coudraystr. 9D - 99423 Ваймар.
 3. Проточни аеробни пречиствателни станции от серия RoEco – Сертификат с № 211c-11/5426-16 от Национална здравна лаборатория и център за околна среда и здраве, отдел по околна среда и здраве – Марибор ул. Първомайска 1.
 4. Притежават маркировка „СЕ", за това, че стоката съответства на европейските стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда.
 5. Всички пречиствателни станции притежават декларация за съответствие на изискванията на Европейска директива 89/106/ EWG, относно:
  • EN 12566-3:2005+А1:2009 - Малка битова пречиствателна станция за битови отпадни води с капацитет по-малък от 50 еквивалентни жители с биологично разграждане. Точка 3 - Сглобяеми модулни пречиствателни станции.
  • EN 60204-1 - Безопасност на съоръжението - Електрическа безопастност - част1: Общи изисквания
  • EN 983 - Безопасност на съоръжението - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика
  • EN 121001-1 In - Безопасност на съоръжението - Основна концепция и принципи.

РЕЗЕРВОАРИТЕ ПРИТЕЖАВАТ СЛЕДНИТЕ СЕРТИФИКАТИ:

 1. Резервоарите от серия RoTerra притежават международен сертификат за удостоверяващ тяхната здравина и възможноста те да бъдат вкопавани, като трайни строителни съоръжения съгласно EN 12566-3 с номер на сертификата PIA2009-S-AT0902-1002 издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen.
 2. Резервоарите от серия RoCko притежават сертификат удостоверяващ тяхната здравина и възможноста те да бъдат вкопавани, като трайни строителни съоръжения съгласно SIST EN 12566-3 с номер на сертификата P0087-/17-608-1 издаден от Словенски национален строителен институт за гражданско инжинерство – гр. Любляна.
 3. Резервоарите от серия RoDrink притежават сертификат удостоверяващ стабилността на материала и съобразността му да бъдат използувани за съхранение на питейни води с номер на сертификата ИЕЖ2-0004-04-ZGPro1-2731 издаден от Словенски национален строителен институт за гражданско инжинерство – гр. Любляна.
 4. Притежават маркировка „СЕ", за това, че стоката съответства на европейските стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда.
 5. Декларация за съответствие на изискванията на Европейска директива 89/106/ЕЕС, относно конструкцията и относно изискванията на Закона за питейна вода Ur.I. RS st. 19/2004 и 35/2004 за продукти използвани за съхранение на питейна вода.

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИТЕ ПРИТЕЖАВАТ СЛЕДНИТЕ СЕРТИФИКАТИ:

 1. Сертификата е с номер PIA2009-S-AT0902-1002 и е издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen, както и номер 1307665/2005 издаден от Danish Technological Institute Pipe Center Gregersensvej DK 2630 – Taastrub. Този сертификат гарантира качеството на изходящите води.
 2. Притежават маркировка „СЕ", за това, че стоката съответства на европейските стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда.
 3. Декларация за съответствие на изискванията на Европейска директива 89/106/ЕЕС, относно конструкцията и относно изискванията на Закона за питейна вода Ur.I. RS st. 19/2004 и 35/2004 за продукти използвани за съхранение на питейна вода.

НОРМИ И СТАНДАРТИ НА КОИТО ОТГОВАРЯТ

Каломаслоуловителите са изработени от полиетилен с ниска плътност и отделят флуидите, съобразявайки се с всички описания на Европейските стандарти SIST EN 858-1:2002, SIST EN 858-1:2002/А1:2005 и SIST EN 858-2:2003, (по които е унифициран БДС), като също така притежават и означението за качество CE.