Препоръки за клиента

ПРЕПОРЪКИ СВЪРЗАНИ С ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ

ВАЖНО Всички пречиствателни станции на Креация ЕООД не се нуждаят от зареждане или допълнително добавяне на бактерии, микроорганизми или други био-препарати. Те са проектирани така, че сами да зараждат необходимите им микроорганизми по вид и количество.

Вещества и предмети, които могат да причинят проблеми при попадане в отпадните води: Ако се съмнявате, моля консултирайте се с експерт от общината отговарящ за събирането на отпадъците или специалист по опазване на околната среда.

МЕХАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ:

 • Мазнини: Да се избягва изхвърлянето на големи количества мазнини в отпадъчните води, тъй като те въпреки, че пряко не увреждат микроорганизмите в пречиствателната станция се натрупват в първо отделение, като плуваща утайка, втвърдяват се и започват да заемат част от обема на това отделение. Поради тази причина мазнините косвено съкращават времето за безпроблемна работа и увеличават необходимостта от почистване (изпомпване) на пречиствателната станция значително. Една оптимално работеща пречиствателна станция има нужда от профилактика (изпомпване) на всеки 3 – 4 години при добър контрол на изхвърлянето на мазнини в отпадъчните води. Но при прекомерно изхвърляне на мазнини, този период може да се съкрати до 1 година.

ПРЕПОРЪКА: Отпадъчните мазнините от едно домакинство да се изсипват в найлонови пликове и да се изхвърлят в кофите за боклук. Мазните съдове да се избърсват с домакинска хартия преди измиването им. При натрупване на повече от 10 – 15 см. Под формата на плуваща кора в първо отделение на пречиствателната станция е необходимо тя да бъде отстранена механично.

 • Мелнички за отпадъци: Не е препоръчително използването на всякакви мелнички и шредери на кухненската мивка за нарязване на отпадъци тъй като тези отпадъци попадат в отпадъчните води и някой от тях са биологично неразградими или се разграждат с много дълъг времеви период. Малките модулни битови пречиствателни станции са конструирани за пречиствене само на фекални води с време на престой 6 – 8 часа в пречиствателната станция.

ПРЕПОРЪКА: Да не се използват мелнички и шредери за отпадъци на кухненската мивка.

 • Тоалетна хартия: Пречиствателната станция може да обработва и тоалетната хартия до голяма степен. Само някаква малка част от целулозата не се абсорбира и не се преработва от микроорганизмите и се натрупва на дъното.

ПРЕПОРЪКА: Използвайте тоалетна хартия с ниско съдържание на цеулоза и висока разтворимост от вода.

 • Механични отпадъци: Разбира се трябва да се избягва и изхвърлянето на всякакви други механични отпадъци в отпадъчните води, като дамски превръзки, памперси, влажни кърпички, хартия за избърсване на ръцете (тя не се разтваря във вода), парцали, конци, домакински ръкавици, клечки за уши, дълги косми и др.

ПРЕПОРЪКА: Всякакви механични отпадъци да не се изхърлят в отпадъчните води, а да се изхвърлят в кофите за боклук.

ХИМИЧЕСКИ ЗАМЪРСИТЕЛИ:

 • Омекотителна система: При използване на омекотителна система на питейната вода за очистване на варовика се използва концентриран солен разтвор (NaCl) за обратна промивка на системата, който след промиване може да попадне в отпадъчните води и от там в пречиствателната станция. Ако това се случи е възможно частично или пълно загиване на микроорганизмите и компрометиране на биологичните процеси поради високата соленост на отпадъчните води.

ПРЕПОРЪКА: Водата от промивката на системата за омекотяване на питейната вода да не се изхвърля в канализацията свързана с пречиствателната станция.

 • Почистващи препарати, химикали и обезмаслители: В бита понякога се използват доста силни и агресивни почистващи препарати и обезмаслители, които също могат да доведат до заговане на микроорганизмите в системата, а от там и до намаляване или спиране на пречистващата способност на пречиствателната станция. Такива опасни препарати са разредители, бои, обезмаслители, дезинфектанти, лепила, пестициди и искуствени торове, отпушващи препарати, избелващи препарати, строителни разтвори и т.н. Общо взето всичко, което е вредно за поглъщане от човек, може да е вредно и за микроорганизмите в пречиствателната станция.

ПРЕПОРЪКА: Да не се изхвърлят почистващи препарати, обезмаслители, токсични отпадъци и химически вещества в отпадъчните води. Да се прочита внимателно съдържанието на опаковките на продукта, преди да бъде изсипан в отпадъчните води.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

След работа няколко години в пречиствателната станция се натрупват биологично не разградими отпадъци, както и е възможно развитието на прекомерно количество микроорганизми (активна утайка), които започват да заемат от обема на пречиствателната станция и намаляват нейния капацитет и ефективност. При отпимални условия това се случва обикновено след 3 – 4 години. Тогава за да се възобнови качеството на пречистване се налага почистване на пречиствателната станция. Това се извършва от оторизираните за това фирми и се състои в следното:

 • Изпомпва се водата в цялата пречиствателна станция. За SBR пречиствателните станции това става едновремено за 2-те отделения (¼ от първото, после ¼ от второто отделение и така до край) за да се предотврати прекомерен натиск на преградната стена.
 • Пълни се с прясна вода цялата пречиствателна станция. За SBR пречиствателните станции това става едновремено за 2-те отделения (¼ от първото, после ¼ от второто отделение и така до край) за да се предотврати прекомерен натиск на преградната стена.

По този начин всички излишни примеси и биологично не разградими отпадъци ще се отстранят и пречиствателната станция ще възобнови своите първоначални характеристики.

Постъпване на отпадни води. Контрол на плуващата пяна и мазнини, както и на утайката. Когато тази кора е по-голяма от 15 - 20 см, да се почисти.

За намаляване на плуващите отпадъци на пъвърхноста се препоръчва ползване на 2-пластова добре разтворима тоалетна хартия.

2. Постъпване на отпадните води в аератора: Отпадните води (човешки изпражнения) са храна за бактериите, и след обогатяването на тези води с кислород се създават благоприятни условия за живот на бактериите, които са основния фактор в процесите на пречистване на водите.

ВЗИМАНЕ НА ПРОБИ

Най-показателно за състоянието на пречиствателната станция е анализ на проба от вода от пречиствателната станция. Това става така:

По време на аерация в отделението за нитрификация, се взима 1 литър от водата на долно ниво в това отделение и се излива в прозрачен съд (може и шише). След като се остави да се утаи за 30 минути на дъното се забелязва нивото на активната утайка (бактериите) и пречистената вода над нея. От състоянието на пробата можем да направим следните изводи:

 • Ако количеството на бактериите заема от 10 % до 40 % от водата, може да се очаква пречиствателната станция да функционира максимално добре. Миризмата и цвета на водата от взетата проба от това отделение също са показател за това как работи пречиствателната станция.
 • Ако утайката е светло кафява, а водата над нея е бистра и не мирише, означава, че пречиствателната станция работи добре.
 • Ако утайката е кафява, но е по малко от 10 %, а водата над нея е мътна и мирише, означава, че пречиствателната станция не работи много добре, защото бактерията не се е развила в достатъчно количество. Това може да е породено от факта, че няма достатъчно фекалии и хранителни отпадъци в септичните води и че има прекалено много води от миене, пране и баня.
 • Ако кафявата утайка е повече от 10% и мирише, означава, че не достатъчно количеството на кислород във водите. Тогава трябва да се увеличи доставянето на кислород към активната утайка в режим на работа.
 • Ако утайката е с по-тъмен цвят (почти черна) и водата има миризма - бактериите са умрели и е необходимо пречиствателната станция да се изгребе и да се напълно с чиста вода.
 • Ако утайката е с по-тъмен цвят (почти черна), но водата не мирише - означава, че кислорода е твърде много и трябва да се намали неговия приток.
 • Ако утайката е повече от 70% независимо от бистротата и миризмата на водата - бактерията трябва да се разреди до 20 - 30 %. Изгребват се около 1/2 от водата в пречиствателната станция и се долива с чиста вода.
 • Ако искаме да се увеличи нивото на бактериите може да се доставят бактерии от друга работеща пречиствателна станция и да се излеят в тази.
 • Ако искате да имате здрави бактерии и оптимална работоспособност на пречиствателната станция, трябва да не се допуска попадането на агресивни препарати, обезмаслители, разредители, хлор и техните съединения, хлорид, натриев хидроксид, калиев хидроксид. Всички почистващи средства, които съдържат водороден прекис, алкохол, етанол, метанол, могат да се използват и да се изхвърлят в отпадните води, но за предпочитане е да се използват перилни препарати, които имат обозначение за биологично разградими препарати, опазващи околната среда.
 • Ако се налага вземане на проби с цел измерване на качеството на пречистените води от страна на басейнова дирекция или РИОКОЗ е необходимо да има поне 30 % активна утайка (бактерии) в аериращото отделение на пречиствателната станция.

ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ С РЕЗЕРВОАРИ

ПРЕПОРЪКА: Не изсипвайте течности с температура по-голяма от 40 °C, тъй като полиетилена на резервоара може да омекне и да намали своята издръжливост на натиска на земните маси отвън, поради което да се получи изкривяване.

ПРЕПОРЪКА: Не изсипвайте течности, агресивни за полиетилена, тъй като резервоарът може да се повреди.

ТАБЛИЦА С УСТОЙЧИВОСТТА НА ПОЛИЕТИЛЕНА С НИСКА ПЛЪТНОСТ - LLDPE (ОТ КОЙТО СА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВОАРИТЕ) КЪМ ХИМИКАЛИ:

ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕПАРАТОРИТЕ НА ЛЕКИ ТЕЧНОСТИ

Каломаслоуловителите, мазниноуловителите или калоуловителите работят на принципа на сепарация на примесите на отпадъчните води благодарение на различното относително тегло. Затова те се наричат с общото название „Сепаратори на леки течности“. При каломаслоуловителите и при мазниноуловителите примесите изплуват на повърхността на водата във сепаратора поради тяхното по-малко относително тегло, докато при калоуловителите по-тежките замърсители от водата седиментират на дъното на сепаратора. Всички тези процеси се извършват във водна среда и не биха могли да се случат ако сепаратора е празен или наполовина пълен. Ето защо винаги сепараторите трябва да бъдат пълни до преливане с вода за да работят пълноценно.

ПРЕПОРЪКА: След почистване на сепаратора от оторизирана за това фирма, го напълнете (или допълнете) с вода до неговото преливане от изходящата тръба.