Инструкция за инсталиране на полиетиленови съоръжения
(резервоари, пречиствателни станции и др.)

#

МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ВИДЕО


#

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ МОНТАЖ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 1

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ МОНТАЖ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ


Избор на място за монтаж: Изборът на място за монтаж на пречиствателни станции трябва да е съобразен с наклона на канализационните тръби от къщата, отвеждането на пречистената вода от пречиствателната станция, достъп на почистваща механизация и функционалността на терена. Трябва да бъдат спазени 3 метровите отстояния от общинска и чужда собственост. Най-добре е всички входящи води в пречиствателната станция и изходящи води от пречиствателната станция да протичат по естествен гравитачен начин, но когато това не е възможно, може да се монтира шахта с помпа за принудително препомпване на водите. Трябва да бъдат спазени изискванията на инструкцията за монтаж на пречиствателни станции за укрепване при монтаж на наклонен терен, посредством изграждане на подпорна железобетонна стена или друго. Съгласно Чл. 47.(2) от ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Басейни, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями (резервоари и пречиствателни станции) и временни тоалетни се изграждат в урегулирания поземлен имот съобразно техническите и санитарно-хигиенните изисквания на разстояние не по-малко от 3 м от границите на имота.

Направа на изкоп по размер: Изкопът трябва да бъде съобразен с размерите на пречиствателната станция, изискванията за отстояние от съоръжението (40 – 50 см.), съгласно инструкцията за монтаж на пречиствателни станции, вида на почвата, наличието на подпочвени води и др.

Полагане и нивелиране на пясъчна възглавница: С пясък или филц се насипва дъното на изкопа за пречиствателната станция и се нивелира добре. Не трябва да се прекалява с дебелината на пясъчната възглавница на дъното на изкопа, тъй като при голяма дебелина на възглавницата, може дъното да стане нестабилно за тежката пречиствателна станция. Ако почвата на дъното на ямата е мека и нестабилна е необходимо да се покрие със здрави камъни, върху които да се направи пясъчната възглавница. Най-доброто решение за укрепване на дъното на изкопи с нестабилни основи е направа на железобетонен фундамент за пречиствателната станция.

Полагане на съоръжението в изкопа: Полагането на пречиствателни станции в изкопа е най-безопасно със строителна механизация, като се внимава да не се срути част от изкопа за да не наруши положената пясъчна възглавница. След полагане на пречиствателната станция, същата се нивелира във всички посоки.

Стабилизиране на съоръжението: Стабилизиране на положени пречиствателни станции става най-добре с частично напълване на същите с вода (от 1/4 до 1/3 от обема). След частичното напълване на пречиствателната станция с вода тя може да се зарие с инертен материал до нивото на нейните входящи и изходящи тръби.

Зариване: Зариването на пречиствателни станции се извършва с инертен материал (най-добре с трошена скална маса фракция 0 – 40 мм) внимателно и равномерно, като се внимава да не се изсипва директно върху съоръжението. При зариването пречиствателната станция следва тя да се пълни едновременно и с вода отвътре за да се изравнява външния натиск на инертния материал с вътрешния на водата в съоръжението. При зариване на пречиствателни станции, материала трябва да се уплътнява регулярно.

Полагане на маркучите: Всички биологични аеробни пречиствателни станции трябва да бъдат свързани с табло за управление посредством един или повече (3 или 4) маркуча (въздуховоди) с таблото за управление на системата. Маркучите за управление от вкопани пречиствателни станции, трябва да се отведат до местата където ще бъдат монтирани таблата за управление. Тъй като маркучите (въздуховодите) те се полагат под земята, те трябва да бъдат положени в обсадна защитна тръба за да не се смачкат под тежестта на пръстта.

Инсталиране на таблото за управление: Предлаганите от нас табла за управление на пречиствателни станции са предназначени за външен или за вътрешен монтаж според желанието на клиента. Те  могат да бъдат самостоящи, като бъдат частично вкопани в земята, също така да бъдат фиксирани с винтове към бетонен фундамент или стена или към стълб или дърво. Маркучите за въздух от пречиствателната станция се свързват по цветовата схема към съответния обозначен щуцер в таблото за управление, след което таблото за управление на пречиствателни станции се включва към електро захранването (220 – 240 в.) посредством шуко щепсела.

Инсталиране под шосе или паркинг: В случай, че се налага инсталация на пречиствателни станции на места където ще преминават превозни средства или ще има пръст върху тях повече от колкото е позволено в инструкцията за монтаж, се налага да се вземат съответните мерки от специалист по укрепване на съоръженията. Това може да стане с железобетонен фундамент с колони и железобетонна плоча над пречиствателната станция, която да поеме прекомерният натиск. Също добро решение е изграждането на железобетонен съркофаг. В тези случаи при вкопаване в здрави почви (скалисти или високо уплътнени глинести почви), може съоръженията просто да се зариват и със земновлажен бетон, който ще усигури здравината на терена около и над вкопаните пречиствателни станции.


ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ МОНТАЖ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 11

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ МОНТАЖ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА


Избор на място за монтаж: Изборът на място за монтаж на резервоари трябва да е съобразен с тяхното предназначение, като са съобразени и всички особености на терена, наклона на канализационните тръби от къщата, отвеждането на излишните води след монтираните резервоари, евентуален достъп на почистваща механизация до вкопаните резервоари. Трябва да бъдат спазени изискванията на инструкцията за монтаж на резервоари и укрепване при наклонен терен, посредством изграждане на подпорна железобетонна стена или друго.

Направа на изкоп по размер: Изкопът трябва да бъде съобразен с размерите на закупените резервоари, изискванията за отстояние от резервоарите за вода към стените на изкопа, както и между самите резервоари за вода (около 40 – 50 см.), съгласно инструкцията за монтаж на резервоари, вида на почвата, наличието на подпочвени води, попивността на терена и др.

Полагане и нивелиране на пясъчната възглавница: С пясък или филц се насипва дъното на направения изкоп за вкопаване на закупените резервоари за вода и се нивелира добре. Не трябва да се прекалява с дебелината на пясъчната възглавница на дъното на изкопа, тъй като при голяма дебелина на възглавницата, може дъното да стане нестабилно за тежките резервоари за вода. Ако почвата на дъното на ямата е мека и нестабилна е необходимо да се покрие със здрави камъни, върху които да се направи пясъчната възглавница. Най-доброто решение за укрепване на дъното на изкопи с нестабилни основи е направа на железобетонен фундамент за монтираните резервоари за вода.

Полагане на съоръжението в изкопа: Резервоарите за вода се полагат в изкопа най-безопасно със строителна механизация, като се внимава да не се срути част от изкопа за да не наруши положената пясъчна възглавница. След полагане и позиционитане на всички резервоари за вода, същите се нивелират във всички посоки.

Нивелиране и стабилизиране на съоръжението: Укрепването при нивелирането на положените резервоари за вода става с подбиване на малко пясък, сипица или филц между дъното на ямата и долната част на положените резервоари за вода. Материалът трябва да влезе във всички ребра отвън на положените резервоари за вода и да се уплътни добре, без да остават кухи места. Стабилизирането на положените резервоари за вода става най-добре с частично напълване на същите с вода (1/4 обема), след нивелиране и преди зариването им. След това частичното напълване с вода, положените, нивелирани и стабилизирани резервоари за вода могат да бъдат зарити с инертен материал до нивата на техните входящи и изходящи тръби.

Зариване: Зарива се с инертен материал (трошена скална маса фракция 0 – 40 мм) внимателно и равномерно, като се внимава да не се изсипва директно върху положените резервоари, за да не се изместят от тяхната позиция. При зариването положените резервоари, те следва да се пълнят едновременно и с вода за да се изравнява външния натиск на инертния материал с вътрешния натиск на водата в положените резервоари за вода. Обратният насип (материалът с който се зарива) следва да се трамбова (уплътнява) регулярно през 30 см. внимателно и не агресивно.

Укрепване и „закотвяне“ при подпочвени води: При вероятност от високи нива на подпочвени води около вкопаните резервоари за вода или напълване на изкопа (въпреки, че е зарит) с дъждовни води при липса на попивност на дъното на изкопите, могат да се създадат условия за изплуване (изравяне) на вкопаните резервоари. В тези случаи е необходимо да се изгради железобетонен фундамент под вкопаваните резервоари и те да се анкерират (закотвят) към него с помоща на здрави полиестерни колани или метални поцинковани шини. Най-добрият вариант е при възможност да се вземат мерки по отвеждането на водите извън изкопа на монтираните резервоари за вода.

Инсталиране под шосе или паркинг: В случай, че се налага инсталация на резервоарите за вода на места където ще преминават превозни средства или ще има пръст върху вкопаните резервоари повече от колкото е позволено в инструкцията за монтаж, се налага да се вземат съответните мерки от специалист по укрепване на вкопаваните резервоари за вода. Това може да стане с железобетонен фундамент с колони и железобетонна плоча над вкопаваните резервоари, която да поеме прекомерният натиск на почвата и превозните средства отгоре. Също добро решение е изграждането на железобетонен съркофаг около монтираните резервоари. В случаи при вкопаване в здрави почви (скалисти или високо уплътнени глинести почви), може просто полаганите резервоари да се зариват със земновлажен бетон, който след добиване на здравина ще понесе прекомерния натиск и ще предпази монтираните резервоари от деформация.


ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ МОНТАЖ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 20

НАПРАВА НА ДРЕНАЖНО (ПОПИВНО) ПОЛЕ


Направа на изкоп по размер: Изкопава се яма на мястото, където ще попиват излишните води от пречиствателни станции, резервоари, покриви или дренажи. Дълбочината трябва да е съобразена така, че излишните води да постъпват на гравитация. Дренажното поле трябва да се направи в пореста почвата, където има попиване. Попивно поле в глинести почви няма да изпълнява своето предназначение. За да сте сигурни направете тест преди да направите попивното пола: на мястото където искате да е дренажа направете малък изкоп и налейте 10 см. вода на дъното. По скороста на попиване може лесно да изчислите необходимата площ на попивното поле. Имайте предвид, че резултатите от такъв тест в сух и в дъждовен период от годината ще са различни.
На дъното на ямата положете геотекстил, който спира калта, а пропуска водата.

 Полагане на дренажен камък: Положете 20 см. чист дренажен камък (по-едър е по-добре) на дъното на изкопа върху положения геотекстил.

Полагане на дренажните тунели: Дренажните тунели се полагат и сглобяват в желаната конфигурация. Между редовете на дренажните тунели трябва да се направи връзка с канализационна тръба. Това може да стане в началото на всеки ред с разклонители към всеки ред или посредством свързващи тръби монтирани между самите редове, както е направено на тази снимка.
Задължително попивното поле трябва да има отдушник за да се осигури излизане на въздуха в тунелите при навлизането на водата. В противен случай може да се получи „въздушна тапа“. НА таси снимка тази роля играе вертикалната шахта, чрез която може да се наблюдава нивото на водата в попивното поле и при намалено попиване да се потопи помпа за изпомпване на непопилата вода.

 Покриване с какък и геотекстил: Така монтираните дренажни тунели се покриват с дренажен камък 20 – 30 см. И сдлед това с геотекстил за предотвратяване попадането на кал в попивното поле, а от там и неговото запушване.

Зариване на попивното поле: След това попивното поле се зарива със скална маса, чакъл или хумусна почва в зависимост от предназначението на терена над попивното поле. На снимката терена ще бъде паркинг и върху попивното поле ще бъде изградена железобетонна плоча за предпазване на дренажните тунели от нараняване и пропадане.