СЕРИЯ ECOFLOW

СЕРИЯ ECOFLOW

Серията ECOFLOW са малки биологични аеробни проточни пречиствателни станции с капацитет до 500 литра на ден и качество на пречистване на отпадъчната вода до 98 %. Този тип "Проточни пречиствателни станции" спада към пречиствателните станции, в които отпадъчната вода прелива самостоятелно (под действието на гравитацията) между камерите в съоръжението, което всъщност е предимство, тъй като по този начин не се ограничава съоръжението по дебит. Тези пречиствателни станции са предназначени за малки домакинства, вили и ваканционни къщи от 2 до 4 - 5 човека. Повече за принципите на пречистване можете да намерите тук. Още можете да прочетете по-долу.

КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF ЦЕНА (с ДДС) Снимки
7309 EcoFlow 5 4 -5 3200 Ø1630 x 2430 Виж Виж 5700 СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW

Допълнително оборудване и услуги

ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оглед на място Предварителен оглед на обекта от наши специалисти за прецизиране на офертата и уточняване на всички технически подробности и изисквания. СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Монтаж на пречиствателна станция Монтаж на пречиствателното съоръжение по предварителна договорка с клиента, след като са уточнени всички технически подробности и изисквания. СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Направа на дренаж Направа на попивно поле (дренаж) за попиване на излишната пречистена вода от пречиствателното съоръжение по предварителна договорка с клиента. СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажни тунели Предназначени са за осигуряване на определен буферен обем за залпово събиране на пречистени води с възможност за дренирането им в почвата. Дренирането зависи изцяло от попивните свойства на почвата. Всеки тунел осигурява 310 литра обем. Тунелите могат да се свързват един друг до достигане на желания общ обем на попивното поле. СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Капаци за дренажни тунели Служат за затваряне на началото и края на всеки ред от дренажни тунели. СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажна ревизионна шахта Служи за ревизия на попивните възможности на дренажното поле. В случай, че дренажа не успява да осигури достатъчно попиване (примерно в дъждовен период), дренажната ревизионна шахта може да се използва, като помпена шахта за подпомагане оттичането на пречистените води от пречиствателната станция. СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Помпена шахта Служи за изпомпване на пречистените води на по-високо ниво в случай, че не е възможно осигуряване на естественото им гравитачно оттичане. СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Поправка на пречиствателна станция Поправка или преправяне (ако това е възможно) на неработещи или проблемни пречиствателни станции. СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оптимизатор на биологично стъпало При твърде малко натоварване на пречиствателната станция за голям период, поради недостатъчния приток на отпадъчни води, може да настъпи частича загуба на активната утайка (микроорганизми). В този случай оптимизатора на биологичното стъпало ще достави допълнително количество специален хранителен разтвор за микроорганизмите в пречиствателната станция и ще запази популацията от бактерии в оптимално количество и състояние. Това ще осигури по-голяма устойчивост на микроорганизмите при ниско натоварване на пречиствателната станция и ще запази тяхната жизнеспособност. При твърде високо натоварване на пречиствателната станция за голям период, поради твърде големия дебит на отпадъчни води и концентрация на биологично замърсяване е възможно част от пречистената вода да има миризма, поради недостатъчното време за престой в пречиствателната станция и недостатъчното количество микроорганизми за това натоварване. В този случай оптимизатора на биологичното стъпало ще достави допълнително количество микроорганизми и ензими в пречиствателната станция и ще увеличи пречистващата способност на стъпалото. Това ще доведе до по-голям пречистващ капацитет. СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Поддръжка и профилактика на пречиствателна станция Регулярна или епизодична профилактика и поддръжка на пречиствателни станции. СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дистанционен мониторинг и контрол на ПСОВ Система от индикатори и сензори, инсталирани в пречиствателната станция, както и комуникационен модул към таблото за управление на пречиствателната станция, които осигуряват 24 часово наблюдение на работата и състоянието на пречиствателната станция от специалисти от завода производител. Този модул позволява да се наблюдават всички процеси и при необходимост да се променят настройките на съответните агрегати за оптимизиране на процесите на пречистване. Препоръчва се за пречиствателни станции над 300 еквивалент жители. СЕРИЯ ECOFLOW
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Удължаване на ревизионни гърловини Удължаване на ревизионните гърловини при нужда от дълбок монтаж на резервоара. Гърловините могат да бъдат удължени чрез заваряване на полиетиленови сегменти със съответния диаметър и желаната дължина, предварително или на място на обекта на клиента. СЕРИЯ ECOFLOW СЕРИЯ ECOFLOW

Пречистената вода от серията ECOFLOW на нашите пречиствателни станции е подходяща за заустване във 2-ра категория водоприемници, съгласно изискванията на Наредба 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Пречистената вода от тази серия пречиствателни станции е подходяща за поливане на зелени площи или дрениране в земята, без наличие на миризми и остатъчно замърсяване.

Предлаганите от нас пречиствателни станции от тази серия са изключително здрави и са изработени в резервоар от дебелостенна оребрена полиетиленова отливка. Практически тази специфична форма на цялата полиетиленова конструкция е подходяща за вкопаване под земята без необходимост от бетонен фундамент или укрепване.

Този модел пречиствателни станции пречистват битово-фекалните отпадъчни води от домакинствата на чрез сложни био-химични процеси, посредством развитие на суспендирана био-маса и разтворен кислород, както и в отсъствие на кислород (анокси зона). За достатъчното количество кислород разбира се се използва специален въздушен компресор с голям дебит и малко налягане, който доставя атмосферен въздух съдържащ кислород към закрепените на дъното на пречиствателната станция аераторни дифузери. Ако се интересувате от принципа на пречистване посетете тази страница.

Въпреки високите изисквания за компресора, общата консумация на електричество е нищожна - 58 вата и електричеството може лесно да бъде осигурено от фото-волтаични системи на захранване.

ТАЗИ СЕРИЯ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ПРИТЕЖАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА:

Съответствие с изискванията на Европейска директива 89/106/ EWG, относно:

                             EN 12566-3:2005+А1:2009 - Малка битова пречиствателна станция за битови отпадни води с капацитет по-малък от 50 еквивалентни жители с биологично разграждане. Точка 3 - Сглобяеми модулни пречиствателни станции.

                             EN 60204-1 - Безопасност на съоръжението - Електрическа безопастност - част1: Общи изисквания

                             EN 983 - Безопасност на съоръжението - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика

                             EN 121001-1 In - Безопасност на съоръжението - Основна концепция и принципи.