Как работят пречиствателните станции на Креация?

12/07/2023

Как работят пречиствателните станции на Креация?

Как работят пречиствателните станции на Креация?

Креация предлага на своите клиенти съвременни пречиствателни станции за отпадъчни води, предназначени за ефективно пречистване на битовите отпадъчни води от къщи, офиси, хотели и др. Нашите съвременни системи са специално разработени, за да отговарят на строгите изисквания на българското и европейското законодателство в областта на околната среда, като осигуряват съответствие и съвместимост с екологичните изисквания.

Ние ще ви представим начина на работа на пречиствателните станции на Крация, с което сме убедени, че ще направи изборът на висококачествени и надеждни устройства за пречистване на отпадъчни води по-лесен

 

Важно за пречистването на отпадъчни води

 

Най-широко разпространената технология по очистване на битово – фекални води се базира на очистване на азота и азотните съединения, които са налични под формата на неорганични и органични съединения, както и на амоняка, нитритите и нитратите от отпадъчните води.

Разграждането на азота става по химичен и биологичен път, с помощта на специфични микроорганизми, които се наричат „Активна утайка“. При биологичната фаза азотът, който е под формата на амониеви йони, се окислява до нитрити и след това до нитрати с помощта на специфични бактерии, които извличат азота за своите жизнени нужди. На тези бактерии е нужен кислород, който се доставя чрез аерация във водата в тъй наречената камера за нитрификация. Тук тези нитрифициращи бактерии разграждат амоняка (NH4) и нитратите (NO3).

Втората фаза от процеса на пречистване е редуцирането на органичните съединения до  елементарен азот, който излита в атмосферата под формата на газ. При тази фаза, която се нарича Денитрификация, това става чрез частично вкарване на богата на нитрати вода в камерата за денитрификация на пречиствателната станция, което спомага за разграждане на нитратите (NO3) до елементарен азот (N2).

Или важното за всяка пречиствателна станция е всички тези процеси да са строго определени, да са сепарирани в отделни камери, да следват съответната последователност и всяка специфична камера на пречиствателната станция за има минималния обем за възникване на съответните процеси, както и да бъде точно определено количеството на доставяния кислород в пречиствателната станция.

Разбира се не на последно място е изискването за достатъчност на отпадъци и биологични замърсители в отпадъчните води.

 

Защо да изберете пречиствателна станция от Креация

 

Липса на компромиси

Пречиствателните станции на Креация използват пълния набор от всички необходими процеси и изисквания за да пречистят и превърнат замърсените отпадъчни води в безопасни стойности. Не се прави компромис с нито едно изискване от тези процеси за да се осигурят най-високите стандарти за качество на пречистената вода. При по-големите ни пречиствателни станции тези процеси включват и първично механично пречистване (отделяне на твърдите частици), вторично пречистване за биологично разграждане на органичните вещества и третично пречистване за допълнителна дезинфекция.

Съответствие с европейските стандарти 

Нашите пречиствателни станции за отпадъчни води са проектирани и сертифицирани, за да отговарят на строгите изисквания на Европейска директива 89/106/EWG и различни съответни стандарти. Те отговарят на изискванията за малки пречиствателни станции за битови отпадъчни води с биоразграждане и за електрическа безопасност, както следва:

  • EN 12566-3:2005+А1:2009 - Битови пречиствателни станции за битови отпадни води с биологично разграждане. Точка 3 - Сглобяеми модулни пречиствателни станции.
  • EN 60204-1 - Безопасност на съоръжението - Електрическа безопасност - част1: Общи изисквания
  • EN 983 - Безопасност на съоръжението - Изисквания за системи съдържащи течности и пневматика
  • EN 121001-1 In - Безопасност на съоръжението - Основна концепция и принципи.

Освен това нашите системи отговарят на стандартите EN 983 за системи, съдържащи течности и пневматика, и EN 121001-1 In за безопасност на пречиствателни станции за отпадъчни води.

Сертифициране и осигуряване на качеството

Нашите SBR пречиствателни станции са сертифицирани и за качеството на пречистената вода от Universitat Stuttgart - Institute für Siedlungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft Prüfstelle für Kleinkläranlagen. Този сертификат гарантира на клиентите, че нашите пречиствателни станции отговарят на най-високите стандарти за качество и ефективно пречистват отпадъчните води до безопасни и приемливи нива.

Адаптиран дизайн и ефективност 

В Креация знаем, че всеки проект за пречистване на отпадъчни води е уникален. Ето защо нашите пречиствателни станции са проектирани с оглед на гъвкавостта, което позволява адаптиране към специфичните изисквания. Независимо дали става въпрос за домакинства, офиси или хотели, нашите пречиствателни станции могат да бъдат пригодени за различни обеми отпадъчни води и специфични натоварвания. Освен това нашите системи са проектирани с оглед на ефективността, като осигуряват оптимална производителност при минимизиране на потреблението на енергия и оперативните разходи.