Поддръжка на пречиствателната станция

28/06/2023

Поддръжка на пречиствателната станция

Поддръжка на пречиствателната станция

Пречиствателните станции за отпадъчни води играят ключова роля за опазване на здравето на вашето семейство и околната среда. Тези сложни биологични системи отстраняват вредните вещества от отпадъчните води, като гарантират, че замърсените води не представляват заплаха за местните екосистеми или общественото здраве на хората. За да изпълняват постоянно тази жизненоважна роля обаче, редовната и задълбочена поддръжка на пречиствателните станции е от първостепенно значение.

 

Основни аспекти за поддръжка на пречиствателните станции

Поддръжката на пречиствателната станция включва основно три взаимосвързани аспекта: механични, биологични и химични компоненти.

 

Механични компоненти

Умишлено за минимизиране риска от повреди в пречиствателните станции на Креация ЕООД, конструктивно са избегнати въртящи механични части. Пречиствателните станции на Креация ЕООД са разработени по такъв начин, че да осигурят възможно най-надеждна експлоатация за много голям времеви период без да е необходимо подмяна на модули и части.

Въпреки това се налага поне веднъж годишно проверка на механичните тръби и модули за наличие на големи натрупани отпадъци, които могат да причинят запушване на еърлифтните препомпващи системи.

Също така е добре да се прави проверка за натрупано голямо количество мазнини под формата на плуващи на повърхността флокули, които чисто механично заемат значителен обем от съответната камера в пречиствателните станции и следва да се отстранят.

Плановата поддръжка осигурява своевременен ремонт или почистване на тези компоненти, като по този начин се поддържа оперативната ефективност на пречиствателната станция.

 

Биологични компоненти

Биологичната поддръжка на една пречиствателна станция се основава на поддържането на здравето и работоспособността на микробиологичната популация, която е отговорна за процеса на пречистване. Бактериите и другите микроорганизми разграждат органичните отпадъци в отпадъчните води, като ги превръщат в безвредни странични продукти. Чрез редовни проверки по цвета и миризмата на водата и активната утайка в пречиствателната станция може да се установи състоянието на тези микроорганизми и работоспособността на пречиствателната станция. Неблагоприятните условия, като внезапни промени в температурата, рН или състава на постъпващите отпадъци, могат да нарушат тези общности и да компрометират процеса на пречистване. Следователно мониторингът и коригиращите действия са от съществено значение за поддържане на биологичното здраве в системата.

 

Химически компоненти

При големите пречиствателни станции на Креация ЕООД (над 1000 еквивалент жители) химическата поддръжка включва управлението на химическите добавки, използвани в процеса на третиране. На различните етапи на третиране се използват различни химикали, като коагуланти, дезинфектанти и коректори на рН. Редовните проверки гарантират, че се прилагат подходящите дози и че доставките на тези химикали са достатъчни. Правилното съхранение и боравене с тези химикали също е важна част от химическата поддръжка.

 

Допълнителни съвети за поддръжка на пречиствателните станции

В допълнение към тези три основни аспекта, мониторингът на качеството на отпадъчните води също е жизненоважна част от поддръжката на инсталацията. Рутинното вземане на проби и анализ на пречистените отпадъчни води гарантира, че те отговарят на регулаторните стандарти преди изхвърлянето им. Това не само предпазва местните водни обекти, но и помага за откриване на потенциални проблеми.

Безопасността е ключов елемент от поддръжката на пречиствателните станции. При занижен контрол, пречиствателните станции за отпадъчни води могат да представляват риск за безопасността на околната среда в близост до съоръжението. Поддръжката на пречиствателните станции за отпадъчни води е многостранен и непрекъснат процес. Тя включва редовна проверка на механичните компоненти, наблюдение на състоянието на биологичната система, управление на химическите добавки, гарантиране на безопасността на пречистената вода и поддържане на безопасна работна среда.