РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 30 000 ЛИТРА (тип противопожарни резервоари за вода)

Обект: ТРОЛЕЙБУСНО ДЕПО
Място: ПЛЕВЕН

За нуждите на тролейбусно депо в гр. Плевен е инсталиран 30 000 литров резервоар за битови води и поливни нужди. Тъй като на терена има високо ниво на подпочвените води, резервоара е вграден в бетонен съркофаг.