РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 6 000 литра (тип резервоари за вода за септични нужди) - изгребна яма

За нуждите на къща за постоянно живеене е инсталиран полиетиленов резервоар за вода с обем 6000 литра. Септичният резервоар ще събира и съхранява битово-фекалните води от къщата до извозването им със специализирана техника.