ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Еднофамилно жилище
Място: с. Горна Росица

За еднофамилна къща е инсталирана пречиствателна станция за отпадъчни води за 6 еквивалент жители в с.Горна Росица - обл. Габрово. Пречистените води се отвеждат към попивно поле.