ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. - Плитка (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Национален парк "Гърмен"
Място: с. Гърмен - общ. Гоце Делчев

В национален парк с. Гърмен, община Гоце Делчев е инсталирана SBR аеробна битова пречиствателна станция за пречистване на отпадните води от посетителите на националния парк. Пречистената вода отговаряща на наредбите за заустване на отпадъчни води е отведена в близкото дере без опасност от замърсяване на природата.