РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 30 000 литра (тип резервоари за вода за опасни вещества)

Обект: Сметище
Място: с. Войводиново

За нуждите на сметището и цех за сортиране и преработване на отпадъци в с. Войводино е инсталиран резервоар за събиране на опасни отпадъци (инфилтрата от сметището) с обем 30 000 литра за вкопаване. Събраните инфилтратни води ще се извозват от специализирана техника за пречистване в пречиствателна станция.